Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

      Co to jest?
Informacje Dla Społeczeństwa

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej (ul. Piekarska 13, 36-100 Kolbuszowa,
  tel.: 17 2271 323, fax: 17 2271 164, e-mail: kpkolbuszowa@podkarpacie.straz.pl)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel.: 17 7470224,
  e-mail:iod@podkarpacie.straz.pl)
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowych zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6.  Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki2, tel. 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 959
Wprowadzony przez: Marek Babula
Data opublikowania: 2016-01-04 13:08:46
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-14 10:10:51 Paweł Tomczyk
2019-05-14 10:09:51 Paweł Tomczyk
2019-05-14 10:01:48 Paweł Tomczyk
2018-05-24 12:49:20 Paweł Tomczyk Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
2018-05-24 12:48:35 Paweł Tomczyk
2017-01-30 14:42:49 Paweł Tomczyk
2016-01-04 14:59:13 Marek Babula
2016-01-04 14:58:55 Marek Babula
2016-01-04 14:56:14 Marek Babula
2016-01-04 13:15:11 Marek Babula Publikacja artykułu
 
Pokaż starsze