Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Kierownik sekcji : mł.bryg. mgr Krzysztof BĄBA
tel. 17 227 01 70 wew. 40

Starszy specjalista : mł.bryg. mgr inż. Rafał FILA
tel. 17 227 17 88 wew. 45

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej  należy w szczególności:

 

1) w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 

a)        administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,

 

b)       opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,

 

c)        prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

 

d)       dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

 

e)        zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,

 

f)         prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej,

 

g)        prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku,

 

h)        likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,

 

i)          sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,

 

j)         prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników innych komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

 

k)       systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z Wydziałem Operacyjno- Rozpoznawczym priorytetów w tym zakresie,

 

l)          realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;

 

2) w zakresie spraw technicznych:

 

a)        prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,

 

b)       obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

 

c)        prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

 

d)       inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,

 

e)        nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

 

f)         organizowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych, wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1958
Wprowadzony przez: Marek Babula
Data opublikowania: 2007-05-09 10:56:08
Obowiązuje od: 2007-02-15 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-07-11 07:54:35 Marek Babula
2014-05-05 10:43:23 Marek Babula
2011-02-11 10:51:31 Marek Babula
2010-04-07 08:50:10 Marek Babula
2010-04-07 08:38:09 Marek Babula
2010-04-07 08:37:31 Marek Babula
2009-05-19 09:50:33 Marek Babula
2009-02-20 09:19:32 Marek Babula
2008-03-28 10:38:06 Marek Babula