Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Szukaj w tym dziale:

Sekretariat prowadzi Pani Ewelina FILA - Starszy specjalista - tel. wew. 54

fax. 17 227 00 73 lub wew. 52 (po godzinie 15.30 Powiatowe Stanowisko Kierowania

wew. 42)

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2009 z dnia 24.10.2009 r. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu – w każdy wtorek, w godz. 13.00 – 15.00.
Korespondencja wpływająca do Komendy Powiatowej rejestrowana jest przez Sekretariat w dzienniku korespondencyjnym, a po zadekretowaniu przez Komendanta przekazywana jest do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne.
Sprawy przydzielane są do załatwienia przez Sekcje bądź stanowiska pracy zgodnie
z zakresem działania określonym w regulaminie organizacyjnym Komendy.
Jeżeli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania różnych Sekcji lub stanowisk pracy przekazywana jest tym Sekcjom lub stanowiskom po umieszczeniu stosownej dyspozycji, co do sposobu realizacji. Za ostateczne załatwienie sprawy odpowiedzialny jest Sekcja lub stanowisko pracy, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.
Pisma przeznaczone do wysłania po zaparafowaniu przez kierownika komórki organizacyjnej podpisuje Komendant Powiatowy, a w razie jego nieobecności upoważniona osoba.
Wysyłanie korespondencji następuje po odnotowaniu w dzienniku korespondencyjnym oraz umieszczeniu na kopii pisma stosownej adnotacji.