Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Szukaj w tym dziale:

Starszy specjalista : Ewelina FILA
tel. 17 227 13 23 wew. 54

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

a)        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

b)       organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

c)        opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,

d)       prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów,

e)        prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,

f)         organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

g)        organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego,

h)        przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,

i)          opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

j)         organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej, w tym jednostki ratowniczo-gaśniczej,

k)       realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

l)          prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego;

2) w zakresie spraw kadrowych:

a)        realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,

b)       przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
w komendzie powiatowej, w tym dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej,

c)        opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,

d)       ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

e)        prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów komendy powiatowej,

f)         sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

g)        realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

h)        analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.