Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

Wyników na stronę: 10 20 30

W roku 2016 KP PSP Kolbuszowa nie planuje realizacja zdań podlegających ustawie o zamówieniach publicznych

 

KP PSP Kolbuszowa w roku 2016 nie planuje realizacji zadań podlegających ustawie o zamówieniach publicznych

W roku 2016 KP PSP Kolbuszowa nie przewiduje prowadzenia postępowań w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych

Zbędne składniki majątku trwałego stan na dzień 31 stycznia 2016 roku - BRAK

Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej:

Regulamin Organizacyjny

Struktura Organizacyjna

Dowódca jednostki : mł.bryg. Wiesław RYMANOWSKI
tel. 17 227 17 88 wew. 43

Zastępca dowódcy jrg : st.  kpt. Adam HAPTAŚ
tel. 17 227 01 70 wew. 43

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 

1)        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

 

2)        dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 

3)        wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

 

4)        wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

5)        przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 

6)        współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

 

7)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 

8)        realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

 

9)        prowadzenie doskonalenia zawodowego;

 

10)    udział w aktualizacji:

 

a)    stanu gotowości operacyjnej,

 

b)   procedur ratowniczych,

 

c)    dokumentacji operacyjnej;

 

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 
1 do 10 z 25