Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej (ul. Piekarska 13, 36-100 Kolbuszowa,
  tel.: 17 2271 323, fax: 17 2271 164, e-mail: kpkolbuszowa@podkarpacie.straz.pl)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel.: 17 7470224,
  e-mail:iod@podkarpacie.straz.pl)
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowych zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6.  Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki2, tel. 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

W roku 2016 KP PSP Kolbuszowa nie planuje realizacja zdań podlegających ustawie o zamówieniach publicznych

 

KP PSP Kolbuszowa w roku 2016 nie planuje realizacji zadań podlegających ustawie o zamówieniach publicznych

W roku 2016 KP PSP Kolbuszowa nie przewiduje prowadzenia postępowań w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych

Zbędne składniki majątku trwałego stan na dzień 31 stycznia 2016 roku - BRAK

Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej:

Regulamin Organizacyjny

Struktura Organizacyjna

Dowódca jednostki : mł.bryg. Wiesław RYMANOWSKI
tel. 17 227 17 88 wew. 43

Zastępca dowódcy jrg : st.  kpt. Adam HAPTAŚ
tel. 17 227 01 70 wew. 43

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 

1)        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

 

2)        dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 

3)        wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

 

4)        wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

5)        przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 

6)        współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

 

7)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 

8)        realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

 

9)        prowadzenie doskonalenia zawodowego;

 

10)    udział w aktualizacji:

 

a)    stanu gotowości operacyjnej,

 

b)   procedur ratowniczych,

 

c)    dokumentacji operacyjnej;

 

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 
1 do 10 z 25