piątek, 27 marca 2015
Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE

o Naborze do Służby
w
 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kolbuszowej na stanowisko Stażysta (z zakresem zadań informatyka i łączność
oraz szkolenie), Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy, system codzienny służby

 

Termin składania ofert - do 13 czerwca 2014 r godz. 1500

do góry wydrukuj bip

W roku 2014 KP PSP Kolbuszowa nie przewiduje prowadzenia postępowań w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych

do góry wydrukuj

Zbędne składniki majątku trwałego stan na dzień 31 stycznia 2013 roku - BRAK

do góry wydrukuj

Regulamin organizacyjny został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 4/2014
z dnia 30 stycznia 2014 roku
wydanym przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

 

Regulamin Organizacyjny

 

Struktura Organizacyjna

do góry wydrukuj

Dowódca jednostki : st.kpt. Wiesław RYMANOWSKI
tel. 17 227 17 88 wew. 43

Zastępca dowódcy jrg : kpt. Adam HAPTAŚ
tel. 17 227 01 70 wew. 43

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 

1)        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

 

2)        dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 

3)        wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

 

4)        wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

5)        przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 

6)        współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

 

7)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 

8)        realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

 

9)        prowadzenie doskonalenia zawodowego;

 

10)    udział w aktualizacji:

 

a)    stanu gotowości operacyjnej,

 

b)   procedur ratowniczych,

 

c)    dokumentacji operacyjnej;

 

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

do góry wydrukuj

Główny Księgowy: mgr Anna OCZOŚ
tel. 17 227 01 70 wew. 41

 

Do zadań  Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansów  należy w szczególności:

 

1)        sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

 

2)        prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

 

3)        prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

 

a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji komendy powiatowej,

 

b)   zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

 

c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 

d)   zapewnieniu terminowego ściągania należności;

 

4)        analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

 

5)        prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

 

6)        nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej, prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

do góry wydrukuj
 
1 do 10 z 24